GDPR

Informace o ochraně osobních údajů a mimosoudním vyrovnání

Adoco s.r.o., IČO: 26700565, se sídlem Mazovská 478, Praha 8, 180 00 (dále také jen "správce"), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako "GDPR") zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje i jako zpracovatel pro Helium s.r.o.

6666666666

66666666

Zpracování osobních údajů

Adoco s.r.o. zpracovává osobní údaje zejména v následujících oblastech:

Pro zpracování osobních údajů svědčí správci tituly plnění zákonné povinnosti, plnění smlouvy, oprávněného zájmu správce nebo třetí osoby nebo souhlasu se zpracováním osobních údajů uděleného subjektem údajů. Při zpracování osobních údajů se správce řídí zákonem stanovenými lhůtami a lhůtami stanovenými po pečlivém zvážení ve vnitřním předpise tak, aby nedocházelo k porušování práv subjektů údajů.

V rámci zpracování osobních údajů je v některých případech nutné předat osobní údaje jiné osobě. Římskokatolická farnost Rajnochovice se snaží předávání minimalizovat, v některých případech je ale nezbytné pro splnění povinností biskupství ze zákona, smlouvy nebo v rámci činnosti církve. Ve všech případech, kdy správce předává osobní údaje jiné osobě, dbá biskupství o zajištění maximální ochrany práv subjektů údajů.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Naše společnost v souladu se svými povinnostmi podle GDPR nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. V případě jakýchkoli přání nebo dotazů nás můžete kontaktovat poštou na adrese Ořechov, Družstevní 22, 664 44, telefonicky na čísle 777 874 266 nebo prostřednictvím e-mailu na adrese info@1textil.cz. Jsme připraveni neprodleně reagovat na Vaše zprávy, přání a stížnosti tak, aby bylo dosaženo nejvyšší možné spokojenosti na Vaší straně.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy      . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

DORUČOVÁNÍ
Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.  

Práva subjektů údajů

 1. Právo přístupu k osobním údajům
  Subjekt je oprávněn požádat Správce o přístup ke svým osobním údajům, zejména o informaci o zpracování svých osobních údajů obsahující vždy alespoň sdělení o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu a obsahu osobních údajů (např. seznamem), případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do práva a oprávněných zájmů subjektu údajů a příjemci, případně kategoriích příjemců osobních údajů.
 2. Právo na opravu osobních údajů
  Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti nesprávnému zpracování osobních údajů a je oprávněn požádat o opravu nebo doplnění těchto osobních údajů. Správce je v takovém případě povinen bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů.
 3. Právo na omezení zpracování
  1. Právo na omezení zpracování má Subjekt údajů tehdy, jestliže:
   1. popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby bylo možné přesnost osobních údajů ověřit,
   2. zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití,
   3. jestliže Správce nepotřebuje osobní údaje subjektu údajů pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků,
   4. jestliže subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce pro zpracování převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů.
  2. Omezení zpracování znamená, že osobní údaje subjektu údajů, u nichž bylo zpracování omezeno, jsou označeny a po dobu trvání omezení mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, bude Správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno.
 4. Právo na výmaz osobních údajů
  Právo na výmaz osobních údajů se vztahuje jen na osobní údaje, pro jejichž zpracování byl dán souhlas subjektu údajů a neexistuje jiný právní základ zpracování osobních údajů.
 5. Právo na přenositelnost osobních údajů
  Subjekt údajů může požádat, aby Správce osobní údaje subjektu údajů poskytl za účelem jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto právo však náleží pouze ohledně těch údajů, které zpracovává Správce automatizovaně na základě souhlasu subjektu údajů nebo smlouvy se subjektem údajů.
 6. Právo vznést námitku
  1. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
  2. Subjekt údajů má dále z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pokud ke zpracování dochází z důvodu splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo z důvodu oprávněných zájmů Správce či třetí strany.
  3. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 7. Právo podat stížnost u dozorového úřadu
  V případě, že se subjekt údajů domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů, má právo podat stížnost u dozorového úřadu. V České republice je dozorovým úřadem Úřad na ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uooz.cz
 8. Dotazy
  V případě dotazů, směřujících k ochraně osobních údajů, můžete kontaktovat našeho zaměstnance odpovědného za ochranu osobních údajů, a to na adrese: info@1textil.cz

 

« zpět na seznam článkůDárkový poukaz

Sponzorujeme

 • Klokánek
 • nadace