Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu www.OBLECENI.com

66666666666

Základní údaje:

 

Adoco s.r.o., identifikační číslo: 26700565, spisová značka: C 88276 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Praha 8 - Troja, Mazovská 478/, PSČ 18100. Elektronická adresa prodávajícího: info@1textil.cz (na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 12 hodin, nejdéle však do 7 dnů), dále také jen „prodávající“.

 

Kupujícím se rozumí druhá strana uvedená v objednávce.

 

 1. Obecná ustanovení

 

1.1. Tyto obchodní podmínky, platné ke dni 1. 7. 2015, upravují, v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „OZ“, práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále také jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím (dále také jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2. Internetový obchod prodávajícího je provozován na webové stránce s URL adresou www.obleceni.com (dále také jen „webová stránka“).

1.3. Dodavatel si vyhrazuje právo tyto obchodní podmínky měnit. Pro uzavřenou smlouvu jsou platné vždy obchodní podmínky, které byly zveřejněny v době projevu vůle kupujícího uzavřít smlouvu.

 

 1. Uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může prodávající umožnit kupujícímu přistupovat do uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“).

2.2. Na zřízení uživatelského účtu není žádný nárok, o zřízení uživatelského účtu rozhoduje prodávající. Prodávající je oprávněn vyžádat si od kupujícího při zřízení uživatelského účtu výpis z obchodního nebo jiného rejstříku a živnostenské oprávnění.

2.3. Při registraci uživatelského účtu je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat.

2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 90 dní nevyužívá, nebo v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

 1. Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, je pouze ilustrační povahy, prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, jíž předmětem by bylo zboží prezentované na webové stránce prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se ve vztahu mezi prodávajícím a kupujícím nepoužije.

3.2. Webová stránka prodávajícího obsahuje informace o zboží, včetně uvedení ceny jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně zákonné sazby daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Uvedené ceny zboží jsou platné do doby, kdy jsou zobrazeny na webové stránce prodávajícího. Prodávající není oprávněn cenu zboží zvýšit, to se nedotýká práva prodávajícího a kupujícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných cenových podmínek, čl. 3.7 těchto obchodních podmínek tím není dotčen.

3.3. Webové stránky prodávajícího obsahují veškeré informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží pro doručení zboží v rámci území České republiky v rámci doručení zboží mimo území České republiky prodávající zašle kupujícímu před akceptací objednávky podle čl. 3.7 těchto obchodních podmínek cenovou nabídku dopravného a balného.

3.4. Zboží, které je prezentované na webové stránce prodávajícího, může kupující objednat vyplněním objednávkového formuláře na webových stránkách prodávajícího nebo v rámci uživatelského účtu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží; způsobu úhrady kupní ceny zboží; informace o nákladech spojených s dodáním zboží; údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží;  (dále také jen „objednávka“).

3.5. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu povinen zkontrolovat údaje, které do objednávky nebo do uživatelského účtu vložil, kupujícímu je umožněno vložené údaje změnit. Údaje uvedené v objednávce nebo uživatelském účtu jsou prodávajícím považovány za správné. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „objednat“.

3.6. Prodávající je vždy oprávněn požádat kupujícího o dodatečné písemné potvrzení správnosti objednávky.

3.7. Jakékoliv odchýlení od údajů v objednávce je možné pouze písemným dodatkem k objednávce.

3.8. Objednávka učiněná kupujícím je závazná po dobu 10 pracovních dní. V této lhůtě je možné objednávku modifikovat nebo zrušit jen po dohodě s prodávajícím. To neplatí, je-li na straně kupujícího nepodnikatel.

3.9. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje akceptace objednávky kupujícího prodávajícím. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy kupujícímu dojde potvrzení objednávky na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce nebo uživatelském účtu (dále také jen „elektronická adresa kupujícího“).

3.10. Jestliže přijetí objednávky učiněné prodávajícím obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny, je odmítnutím objednávky a považuje se za nový návrh na uzavření dílčí kupní smlouvy. Smlouva je uzavřena v momentě, kdy je přijat kupujícím nový návrh prodávajícího na uzavření dílčí smlouvy.

3.11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující i prodávající sám.

 

 1. Cena zboží, platební podmínky

 

4.1. Cenu zboží a náklady spojené s dodáním zboží na základě uzavřené kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu: v hotovosti v provozovně prodávajícího; v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží v dohodnuté výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

4.3. V případě platby v hotovosti nebo na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná před odesláním zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby.

4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 OZ se nepoužije.

4.6. Slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Na každou objednávku kupujícího je možné uplatnit jedinou slevu.

4.7. Prodávající vystaví na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího ve lhůtě 14 dní ode dne uhrazení kupní ceny zboží.

 

 1. Odstoupení od smlouvy

 

5.1. Kupující není oprávněn dle ustanovení § 1837 OZ, mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

5.2. Kupující, který je fyzickou osobou nepodnikající (dále jen „spotřebitel“) má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 OZ právo od kupní smlouvy odstoupit, a to ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí posledního druhu nebo části zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být kupujícím prodávajícímu odesláno ve lhůtě 14 dnů. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat na adresu provozovny prodávajícího nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího.

5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí prodávajícímu.

5.5. Nárok na úhradu škody vzniklou na vráceném zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

5.6. Prodávající je oprávněn do doby převzetí zboží kupujícím kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V případě, kdy byla kupní cena kupujícím uhrazena před odstoupení od smlouvy prodávající, vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím nebo poštovní poukázkou odeslanou na adresu kupujícího.

5.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím nebo prodávajícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

 

 1. Přeprava a dodání zboží

 

6.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že kupující nesplní povinnost převzít zboží, může prodávající požadovat veškeré náklady, které mu v souvislosti s odesláním zboží vznikly.

6.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží a též případné náklady spojené s jiným způsobem doručení. Kupující je povinen uhradit prodávajícímu náklady vzniklé s doručením zboží také tehdy, kdy se zboží prodávajícím nepodaří kupujícímu doručit a prodávající odstoupí od uzavřené smlouvy.

6.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

 1. Práva z vadného plnění

7.1. Práva kupujícího z vadného plnění se řídí zejména ustanovením § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 OZ.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal, má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá. Byla-li kupní smlouva uzavřena podle vzorku, je prodávající povinen dodat zboží v odpovídající jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze. Prodávající dále odpovídá kupujícímu za to, že je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7. Záruční doba na zboží je 24 měsíců, to neplatní u zboží, které je uvedeno v čl. 7.2.

 

 1. Další práva a povinnosti

 

8.1. Vlastnické právo ke zboží nabývá kupující až zaplacením celé kupní ceny.

8.2. Kupní smlouvu mezi prodávajícím a kupujícím je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

8.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

8.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 OZ.

8.5. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti místně příslušný živnostenský úřad.

8.7. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů.

8.8. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit se stížností v souvislosti s uzavřením a plněním uzavřené kupní smlouvy na tento orgán dozoru.

 

 1. Ochrana osobních údajů kupujícího

 

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu.

9.4. Kupující je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webové stránky prodávajícího a při registraci uživatelského účtu) uvádět přesně, pravdivě a je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení; požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

 1. Zasílání obchodních sdělení

 

10.1. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů, podle čl. 9 těchto obchodních podmínek, prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle čl. 9 těchto obchodních podmínek není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy a udělený souhlas je možné kdykoliv bez podmínky odvolat.

 

 1. Doručování

 

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu uvedenou v jeho objednávce nebo uživatelském účtu.

 

 1. Závěrečná ustanovení

 

12.1. Skutečnosti neřešené těmito obchodními podmínkami se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

12.2. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.3. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, příslušnost českého soudu jako orgánu řešení sporů. Tím není dotčeno právo spotřebitele uvedené v Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (Brusel I).

12.4. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

12.5. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

« zpět na seznam článkůDárkový poukaz

Sponzorujeme

 • Klokánek
 • nadace